foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na nowej stronie szkoły. Od poniedziałku, 18 stycznia wracają do normalnej nauki dzieci klas 1- 3. Tęsknimy, czekamy.

Salezjańska SP

Najfajniejsza szkoła w Pile

KLAUZULA INFORMACYJNA


 
            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:


 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, zwane dalej „Zespołem”, z siedzibą przy ul. Dembowskiego 4, 64-920 Piła, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Dawid Nogaj, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Zespołu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) i f) RODO.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a po tym terminie zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Zespołu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),


 
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSTS w Pile , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile; ul. Dembowskiego 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                           
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


 
§ 62


1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia
2. zachowanie ucznia w szkole i zachowanie pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:


1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych,
3. dostosowaniu oceny do możliwości ucznia (z uwzględnieniem rozpoznania i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innego specjalisty).


3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, wartości chrześcijańskich oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:


1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
7. przekazanie na spotkaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz udostępnienie rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom sprawdzonych i ocenionych prac ucznia na terenie szkoły,
8. wdrażanie do samodzielnego planowania, organizowania i kontrolowania procesu uczenia się oraz samooceny,
9. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:


1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3,
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b,
5. ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.


6. Jawność ocen


1. oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.
2. na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel udostępnia informacje o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz dokumentację związaną z obserwacją i ocenianiem uczniów.
3. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas danych zajęć edukacyjnych, rodzice/opiekunowie prawni mają do tego prawo w czasie wywiadówek i konsultacji z nauczycielami.
4. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniowi prace do domu.
5. na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę.


7. Dostosowanie wymagań


1. nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. przy ustalaniu oceny z osiągnięć edukacyjnych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
3. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


8. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem.


1. prace kontrolne pisemne (klasówki, sprawdziany, testy) przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego – tj. do 31.08. danego roku.
2. dzienniki lekcyjne po roku szkolnym przekazuje się do archiwum.
3. arkusze ocen przez cały czas edukacji ucznia znajdują się w sekretariacie szkoły, później archiwizowane są według odrębnych przepisów.


9. Nauczyciel ma obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (bez konieczności składania wniosku). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w prace pisemne swojego dziecka na terenie szkoły podczas konsultacji nauczyciela danego przedmiotu.


1. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego .
2.  Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
3.  Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  dotycząca oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu  wyłącznie na terenie szkoły.


13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
14. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
15. Nauczyciel uwzględniania, przy ustalaniu ocen z w-f, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
16. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Dodatkowo, jeśli uzyskana ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić w górę.
17. Nauczyciel ma obowiązek pomóc uczniowi rozpoznać i zrozumieć mocne i słabe strony ucznia.


§ 63
 
TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN
 
PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA – KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 
1. Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowań uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) ma charakter wyłącznie opisowy. Obejmuje ono w szczególności:


1. bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dziennikach lekcyjnych wg ustalonej przez nauczyciela i zatwierdzonej przez dyrektora skali (zał.1), w arkuszach ocen umiejętności dla uczniów z upośledzeniem w st. umiarkowanym – prowadzonych przez nauczycieli według ustalonych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora wzorcach (zał. 2).
2. podsumowanie osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka
3. roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,
4. dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o stosowaniu innej skali ocen w okresach śródrocznych.


2. Ocenę z religii w klasach I-III wystawia się według tradycyjnej skali ocen.
3. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.
4. Wychowawcy klas I-III obowiązani są do 15 września każdego roku określić i podać uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych uznanych w danej klasie za konieczne, podstawowe i rozszerzone oraz kryteria oceniania zachowania.
5. Wydłużenie etapu edukacyjnego (pozostawienie w tej samej klasie) następuje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poparty zaświadczeniem lekarskim lub specjalisty i opinią wychowawcy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Ocenę zachowania w klasach I-III ustala wychowawca i ma ona formę opisową.
7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów.
 


 
 § 64
 
DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA – KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 
1. Ocenianie uczniów realizowane jest w trakcie półrocza – oceny bieżące, w procesie klasyfikacji na koniec półrocza – oceny śródroczne oraz w procesie klasyfikacji rocznej – oceny roczne.
2. Klasyfikacja śródroczna obejmuje pierwsze półrocze.
3. Ocena roczna jest oceną końcową dla danego roku kształcenia.
4. Ocena roczna z przedmiotów edukacyjnych ma bezpośredni wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Zasady promowania do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, w tym warunki dopuszczające do egzaminu poprawkowego oraz zasady i tryb tego egzaminu, reguluje rozporządzenie MEN.
6. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:


1. zakres wiadomości i umiejętności,
2. stopień zrozumienia materiału programowego,
3. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.


7. Bieżące ocenianie ustala się przyjmując 6 stopniowa skalę osiągnięć:


1. w Szkole Podstawowej IV- VIII obowiązuje następująca skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych:
 - stopień celujący - 6 - nazwa skrócona - cel
 - stopień bardzo dobry - 5 - nazwa skrócona - bdb
 - stopień dobry - 4 - nazwa skrócona - db
 - stopień dostateczny - 3 - nazwa skrócona - dst
 - stopień dopuszczający - 2 - nazwa skrócona - dop
- stopień niedostateczny - 1 - nazwa skrócona - ndst


b) oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej.  Dopuszcza się możliwość stawiania „+” i „ - „ przy ocenach cząstkowych, jak przy ocenie śródrocznej. Oceny śródroczne mogą być zapisane skrótem.  Oceny natomiast roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu,


c) informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi,


5. za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny od celującej do dopuszczającej,
6. za negatywną ocenę klasyfikacyjna uznaje się ocenę niedostateczną,
7. oceny bieżące odnotowuje się cyfrą  w dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny śródroczne  i roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.


8. Istnieje możliwości ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) również na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Możliwość ta dotyczy wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych.
W przypadku stosowania opisowych ocen, roczne oceny klasyfikacyjne są zawsze dodatkowo ustalane w skali stopni szkolnych.
9. Rada Pedagogiczna może przyjąć system wagowy ocen. Jednakże nie może on być większy od wagi 3.
10. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:


 
a. celujący:
zakres wiadomości i umiejętności ucznia obejmuje wszystkie treści z podstawy programowej, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; zgodnie z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela; samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologia właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych


b. bardzo dobry:
wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności; treści powiązane w logiczny układ; właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranych stopniu trudności) w twórczy sposób; poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;


c. dobry:
opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze), treści logicznie powiązane; poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela - wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi
umiarkowana;


d. dostateczny:
zakres opanowania materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela; przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy;


e. dopuszczający:
uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;


f. niedostateczny
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności


 
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
12. Minimalna ilość ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3 w przypadku zajęć edukacyjnych nauczanych w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo.
13. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia (odpowiedzi ustne, prace domowe, prace pisemne, inne prace dodatkowe).
14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych (za jakie formy aktywności można poprawić, w jakim terminie i w jaki sposób).
15. Sposób przeliczania liczby punktów z  prac pisemnych na oceny szkolne jest jednolity dla wszystkich przedmiotów i przedstawia się następująco :
 
 

0 %  –  40%

niedostateczny

więcej niż 40%  –  55%

dopuszczający

więcej niż 55% – 70%

dostateczny

więcej niż 70%  – 85%

dobry

więcej niż 85%  – 99%

bardzo dobry

100%

celujący

  
 
 
 
 
16. Prace klasowe  (nie więcej niż 2 w tygodniu i nie więcej niż jedna dziennie) są zapowiedziane z  tygodniowym  wyprzedzeniem  i  parafowane  wpisem  ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.  Nauczyciel  ma obowiązek podać tematykę oraz zakres materiału dotyczący pracy klasowej.
17. W wypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej i obowiązek jeżeli tak postanowi nauczyciel) przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenie jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.
18. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo:


1. w pierwszym dniu obecności (po tygodniowej nieobecności) nie mieć odrobionych zadań domowych i przez 5 dni nadrobić zaległości, uzupełnić zeszyty,
2. w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony ze sprawdzania wiadomości i konieczności posiadania odrobionych zadań domowych.


19. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac pisemnych i nie sprawdza zadań domowych bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej, biwaku dnia następnego.
20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
21. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów na II etapie edukacyjnym z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym dokonuje się według następującej skali punktowej i kryteriów ocen:


a. 6p:
uczeń pracuje w dobrym tempie
kończy rozpoczętą pracę,
wykonuje polecenia nauczyciela,
samodzielnie wykonuje czynności,
zadania wykonuje starannie i dokładnie,
jest aktywny, ma własną inicjatywę,
zadaje pytania.
b. 5p:
uczeń pracuje w dobrym tempie,
najczęściej kończy rozpoczętą pracę,
wykonuje polecenia nauczyciela,
raczej samodzielnie wykonuje czynności,
zadania wykonuje poprawnie,
jest aktywny.
c. 4p
uczeń pracuje w zmiennym tempie,
czasem nie kończy rozpoczętej pracy,
wykonuje polecenia nauczyciela,
potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności,
zadania wykonuje starannie.
d. 3p
uczeń często nie potrafi wykonać zadania w określonym czasie,
czasem nie kończy rozpoczętej pracy,
polecenia nauczyciela muszą być wsparte,
przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc,
zadania wykonuje niestarannie.
e. 2p
uczeń pracuje powoli z przerwami,
nie kończy rozpoczętej pracy,
wykonuje polecenia nauczyciela wsparte pomocą z jego strony,
przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc,
zadania wykonuje niestarannie.
f. 1p
uczeń nie wykonuje zadanej pracy,
nie wykonuje poleceń nauczyciela,
zadania wykonuje bardzo niestarannie


 
22. Przed klasyfikacją roczną poszczególni wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów pisemnie o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie do 14 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną w terminie do 30 dni oraz możliwości uzyskania oceny rocznej klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
23. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych do końca maja każdego roku informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i zapisują ołówkiem proponowaną ocenę w dzienniku lekcyjnym,
24. Wychowawca klasy z zasady w pierwszym tygodniu czerwca każdego roku informuje rodziców/ prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
25. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 czerwca danego roku mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej,
26. Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ustalają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oparciu o ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym zawarte w WZO.
27. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
28. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
29. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.


 
§ 65
OCENA ZACHOWANIA


 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania w terminie do 15 września.
2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :


1. oceny z zajęć edukacyjnych,
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.


4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę przy udziale zespołu klasowego i po konsultacji z nauczycielami przedmiotów jest ostateczna.
5. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:


1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6. okazanie szacunku innym osobom,
7. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
8. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.


6. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie:


1. dbałość o honor i tradycje szkoły,
2. uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
3. sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych,
4. stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w Zespole i kolegów,
5. dbałość o kulturę słowa, taktowność;
6. dbałość o swoje zdrowie i innych, nie uleganie nałogom,
7. dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia,
8. poszanowanie mienia szkolnego.


7. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie zachowania decydują przede wszystkim:


1. sumienność w nauce, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotkanych trudności;
2. systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji, w tym wkład pracy w realizację projektu edukacyjnego;
3. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę;
4. regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne;
5. troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych;
6. wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
7. przestrzeganie wewnątrzszkolnych systemów, zarządzeń, w tym systemów pracowni przedmiotowych.
8. Prace, zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska (np. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych, muzycznych, zawodach sportowych, praca w samorządzie szkolnym lub klasowym, itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania.
9. Ocena wyjściową z zachowania jest ocena dobra
10. Kryteria oceny zachowania:
 
Wzorowe
a. właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, poszanowanie mienia szkoły, dbałość o mienie klasy, szkoły - przeciwstawianie się wandalizmowi i agresji.
b. wysoka kultura osobista (pozytywny wpływ na kolegów, poprawny przykład własny, uprzejmy, miły sposób bycia, opieka nad słabym, prawidłowe odróżnianie w praktyce dobra i zła)
c. duże angażowanie się w sprawy klasy i szkoły:
praca społeczna z własnej inicjatywy
reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, konkursach międzyszkolnych, środowiskowych,
godne i lojalne wobec szkoły zachowanie ucznia na zewnątrz,
uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, akademiach, imprezach szkolnych.
d. wysoka frekwencja na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.


Bardzo dobre
a. prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
b. systematyczne uczęszczanie na lekcje (wysoka frekwencja, wszystkie nieobecności usprawiedliwione).
c. poszanowanie mienia własnego, szkoły i kolegów.
d. kultura osobista w zachowaniu i mówieniu (wysławianiu się).
e. uczestnictwo w konkursach i imprezach szkolnych.


Dobre
a. regularne uczęszczanie na lekcje nieobecności usprawiedliwione przez rodziców.
b. właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, poszanowanie mienia szkoły.
c. kultura osobista, szacunek dla innych osób, grzeczność na co dzień
d. praca na rzecz szkoły i klasy zgodnie z poleceniami, bez własnej inicjatywy.


Poprawne
a. nieregularne uczęszczanie na lekcje, sporadyczny brak usprawiedliwień i ucieczki z lekcji.
b. poprawny stosunek do obowiązków szkolnych (uczeń sporadycznie zapomina zeszytów przedmiotowych, odrabiania prac domowych przygotowania się.
c. prawidłowa reakcja na uwagi i zalecenia (krytykę).
d. niska kultura osobista: prymitywizm, niezamierzona sporadyczna agresja słowna.
e. przymuszone, małe angażowanie się w sprawy klasy i szkoły.


Nieodpowiednie
a. wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji (niska frekwencja – często nieusprawiedliwiona).
b. lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
c. brak zeszytów przedmiotowych
d. złośliwe zakłócanie toku lekcji
e. niszczenie mienia kolegów i szkoły.
f. ostentacyjne stosowanie zakazanych używek (papierosy, alkohol).
g. agresja słowna, wulgaryzmy.
h. zachowania zaczepne i agresywne wobec kolegów.


Naganne
a. bardzo niska frekwencja, ucieczki, wagary.
b. zamierzony wandalizm.
c. wulgaryzmy, prymitywny sposób zachowania i wysławiania.
d. kompletne lekceważenie obowiązków szkolnych (brak zeszytów, złośliwe zakłócanie toku lekcji).
e. brak skruchy i chęci poprawy złych czynów.
f. nadużywanie alkoholu i narkotyków.
g. agresywne zachowania w stosunku do pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców i kolegów.
h. kolizje z prawem (przemoc, złodziejstwo).


 
 § 66
KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW


 
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 Ustawy o systemie oświaty.
5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.
6. Klasyfikację śródroczną za półrocze przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego półrocza, a klasyfikację roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wakacjami.
7. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
1. podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej za okres pierwszy i drugi są oceny cząstkowe uzyskane w trakcie nauki obejmujące całość treści nauczania przewidzianych w planie nauczania na dany okres.
8. Rodzaje ocenianej aktywności ucznia zostają określone przez nauczycieli indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych i podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom w przedmiotowym systemie oceniania.
9. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i komputerowych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę zadań praktycznych.
10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej  przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
11. W przypadku, gdy jedne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez dwóch lub kilku nauczycieli, oceny śródroczne i roczne  ustalane są wspólnie.
12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ocena z zachowania  ucznia.
15. Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.
16. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być ustalona, jeżeli uczeń uzyskał:


a. co najmniej trzy oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
b. co najmniej cztery oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo
c. co najmniej pięć ocen cząstkowych - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 3 godziny tygodniowo;
d. co najmniej sześć ocen cząstkowych – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo i więcej.


17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
18. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej, ma on możliwość nadrobienia braków (wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu I semestru) w formie  i terminach ustalonych  przez nauczyciela danego przedmiotu.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zgłasza nauczycielowi  tego przedmiotu chęć poprawienia oceny.
20. Zasady poprawiania śródrocznej oceny niedostatecznej (w terminie do ostatniego dnia marca):


1.  nauczyciel informuje  ucznia o zakresie materiału i zagadnieniach do samodzielnego opracowania,
2.  nauczyciel ustala  sposób wyrównania braków np. :
3. przedstawia termin konsultacji,
4.  ustala formę (pisemną/ustną) zaliczenia materiału,
5. rozdziela materiał  na bloki problemowe i wyznacza terminy zaliczeń poszczególnych partii materiału.


 
 
§ 67
SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH


 
1. Tryb informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych, o przewidywanych ocenach rocznych.


a) na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły wywiesza w szkole na tablicy informacyjnej (w gablocie szkoły) oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły harmonogram spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):
b) na około miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniu  - w formie pisemnej - o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania. Nauczyciel wpisuje propozycje ocen do dziennika, natomiast w rubryce temat wpisuje, że zapoznał uczniów z proponowanymi ocenami.
c) oceny proponowane i przewidywane z przedmiotów nie są ocenami ostatecznymi,


2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:


1. nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien umożliwić uczniowi uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana,
2. uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana, jeżeli w określonym przez nauczyciela terminie (poprzedzającym termin klasyfikacji) potwierdzi znajomość treści nauczania wymaganych na ocenę, o którą się ubiega,
3. warunki i tryb uzyskania, wyższej niż przewidywana ocena roczna, oceny klasyfikacyjnej nauczyciel określa w PSO, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, wybranym do realizacji programem nauczania oraz opisem wymagań edukacyjnych.


3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocen klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:


a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) wyznacza termin sprawdzianu, uzgadnia z się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
c) w skład komisji wchodzą:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog szkolny,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. c ppkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:


6.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
6.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.


7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

KLASA I


 

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
zapewnia szkoła

SERIA EDUKACYJNA

WIELKA PRZYGODA”
Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

ĆWICZENIA DO SERII

WIELKA PRZYGODA”

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

TIGER & FRIENDS 1

CAROL READ, MARK ORMEROD, MAGDALENA KONDRO

TIGER & FRIENDS 1

ZESZYT ĆWICZEŃ

MACMILLAN

RELIGIA

kupują rodzice

--------------------------------------

JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA ĆWICZENIA DLA I KLASY
RED: KS. TADEUSZ PANUŚ,

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

KLASA II

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
zapewnia szkoła

JA, TY,- MY. RADOSNE ODKRYWANIE ŚWIATA KL. 2” PODRĘCZNIKI
J. BIAŁOBRZESKA

JA, TY,- MY. RADOSNE ODKRYWANIE ŚWIATA KL. 2” ĆWICZENIA

DIDASKO

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

TIGER 2
CAROL READ, MARK ORMEROD-

KSIĄŻKA UCZNIA TIGER 2

MACMILLAN

RELIGIA
kupują rodzice

------------------------------------

KOCHAMY PANA JEZUSA”
ĆWICZENIA DLA II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ RED: KS. TADEUSZ PANUŚ,

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM - kupują rodzice


 


 


 

KLASA III

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
zapewnia szkoła

JA, TY,- MY. RADOSNE ODKRYWANIE ŚWIATA KL. 3” PODRĘCZNIKI
J. BIAŁOBRZESKA

JA, TY,- MY. RADOSNE ODKRYWANIE ŚWIATA KL. 3” ĆWICZENIA

DIDASKO

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

TIGER 3
CAROL READ, MARK ORMEROD-

KSIĄŻKA UCZNIA TIGER 3

MACMILLAN

RELIGIA
kupują rodzice

-----------------------------------

PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”
ĆWICZENIA DLA III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ RED: KS. TADEUSZ PANUŚ

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM


 


 


 

KLASA IV

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

RELIGIA
kupują rodzice

--------------------------------------

SŁUCHAMY PANA BOGA - ćwiczenia

ŚW. STANISŁAWA BM

JĘZYK POLSKI
zapewnia szkoła

JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT”

HANNA DOBROWOLSKA, URSZULA DOBROWOLSKA

JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT 4” –

zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej

HANNA DOBROWOLSKA, URSZULA DOBROWOLSKA

WSIP

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

ENGLISH CLASS 1 A1
LIZ KILBEY, CATHRINE BRIGHT-

ENGLISH CLASS WORKBOOK A1 (NOWY)

PEARSON

JĘZYK NIEMIECKI
kupują rodzice

UND SO WEITER 1 EXTRA
MARTA KOZUBSKA, EWA KRAWCZYK, LUCYNA ZASTĄPIŁO

UND SO WEITER 1 EXTRA
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN

MATEMATYKA
zapewnia szkoła

MATEMATYKA Z PLUSEM

M. DOBROWOLSKA, M. JUCEWICZ, M. KARPIŃSKI, P. ZARZYCKI

ARYTMETYKA. WERSJA B

GEOMETRIA WERSJA B

P.ZARZYCKI, Z. BOLAŁEK, M. DOBROWOLSKA, A. MYSIOR, S. WOJTAN

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

HISTORIA
zapewnia szkoła

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

NOWA ERA

PRZYRODA
zapewnia szkoła

Tajemnice przyrody”

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

NOWA ERA

INFORMATYKA
zapewnia szkoła

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020-2022

NOWA ERA

PLASTYKA
zapewnia szkoła

Do dzieła! 4

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

MUZYKA
zapewnia szkoła

Lekcja muzyki 4

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

NOWA ERA

TECHNIKA
zapewnia szkoła

Jak to działa?” Podręcznik dla czwartej klasy szkoły podstawowej z serii Nowa edycja 2020-2022

NOWA ERA

KLASA V

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

RELIGIA
kupują rodzice

_________________

WIERZYMY W PANA BOGA”, ćwiczenia dla v klasy szkoły podstawowej – red: ks. Tadeusz Panuś,

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM

JĘZYK POLSKI
zapewnia szkoła

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

ENGLISH CLASS A1+”

ENGLISH CLASS A1+”

PEARSON

JĘZYK NIEMIECKI kupują rodzice

UND SO WEITER neu 2

UND SO WEITER neu 2 materiały ćwiczeniowe

PWN

MATEMATYKA
zapewnia szkoła

MATEMATYKA Z PLUSEM”

MATEMATYKA Z PLUSEM”
WERSJA B

ARYTMETYKA

GEOMETRIA

GWO

HISTORIA
zapewnia szkoła

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

NOWA ERA

GEOGRAFIA
zapewnia szkoła

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

BIOLOGIA
zapewnia szkoła

Puls życia. Klasa 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

INFORMATYKA
zapewnia szkoła

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

PLASTYKA
zapewnia szkoła

Do dzieła! 5

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 Reforma 2017

NOWA ERA

MUZYKA
zapewnia szkoła

Lekcja muzyki 5

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

NOWA ERA

TECHNIKA
zapewnia szkoła

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 KLASA VI

PRZEDMIOT

TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ I AUTOR ĆWICZEŃ

WYDAWNICTWO

RELIGIA
kupują rodzice

---------------------------------------

W KOŚCIELE UMACNIAMY WIARĘ”, ćwiczenia dla vi klasy szkoły podstawowej – red: ks. Tadeusz Panuś

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM

JĘZYK POLSKI
zapewnia szkoła

Nowe słowa na start!”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start! ”

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Agnieszka Marcinkiewicz

Joanna Kuchta

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI
zapewnia szkoła

ENGLISH CLASS A1

ENGLISH CLASS A1

PEARSON

JĘZYK NIEMIECKI
kupują rodzice

UND SO WEITER neu 3

UND SO WEITER neu 3
materiały ćwiczeniowe

PWN

MATEMATYKA
zapewnia szkoła

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Arytmetyka i algebra B

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Demby M. Jucewicz S. Sokołowska P. Zarzycki

Geometria B

M. Dobrowolska, M. Jucewicz P. Zarzycki

GWO

HISTORIA
zapewnia szkoła

WCZORAJ I DZIŚ 6”

NOWA ERA

BIOLOGIA
zapewnia szkoła

Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Joanna Stawarz

NOWA ERA

GEOGRAFIA
zapewnia szkoła

PLANETA NOWA

T. Rachwał, R. Malarz

NOWA ERA

INFORMATYKA
zapewnia szkoła

LUBIĘ TO! PODRĘCZNIK DO INFORMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

NOWA ERA

PLASTYKA
zapewnia szkoła

DO DZIEŁA 6

NOWA ERA

MUZYKA
zapewnia szkoła

LEKCJE MUZYKI KL. 6

NOWA ERA

TECHNIKA
zapewnia szkoła

JAK TO DZIAŁA?”6

NOWA ERA


 

SSP KLASA VII

PRZEDMIOT

AUTOR PODRECZNIKA

TYTUŁ PODRECZNIKA; WYDAWNICTWO

KUPUJĄ RODZICE

RELIGIA

KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

SPOTKANIE ZE SŁOWEM – PODRĘCZNIK DLA KLASY 7; WYDAWNICTWO: ŚWIĘTY WOJCIECH


 

ZAPEWNIA SZKOŁA

JĘZYK POLSKI

J. KOŚCIERZYŃSKA

D. CHMIEL

NOWE SŁOWA NA START! ! PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

HISTORIA

J. KŁACZKOW

A. ŁASZKIEWICZ

WCZORAJ I DZIŚ. ! PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

 A.BANDIS

D. SHOTTON

 ENGLISH CLASS B1. PEARSON + ĆWICZENIA

JĘZYK NIEMIECKI

 E. REYMONT

A. SIBIGA

 KOMPASS TEAM 2. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII. PWN + ĆWICZENIA - KONTYNUACJA

KOMPASS TEAM 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII. PWN + ĆWICZENIA - PODSTAWA

MATEMATYKA

M. DOBROWOLSKA

PR. ZBIOROWA

MATEMATYKA 7 Z PLUSEM. ! PODRĘCZNIK DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. GWO

PLASTYKA

M. IPCZYŃSKA

N. MROZOWIAK

DO DZIEŁA! PODRĘCZNIK DO PLASTYKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

MUZYKA

M. GROMEK

G. KILBACH

LEKCJA MUZYKI. PODRĘCZNIK DO MUZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ. NOWA ERA

FIZYKA

B. SAGANOWSKA

ŚWIAT FIZYKI. PODRĘCZNIK. WSIP

CHEMIA

J. KULAWIK

T. KULAWIK

M. LITWIN

CHEMIA NOWEJ ERY. ! PODRĘCZNIK DO CHEMII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA + ĆWICZENIA

BIOLOGIA

M. JEFIMOW

PULS ŻYCIA. ! PODRĘCZNIK DO BIOLOGII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

GEOGRAFIA

R. MALARZ

M. SZUBERT

PLANETA NOWA. PODRĘCZNIK DO GEOGRAFII DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA + ĆWICZENIA

INFORMATYKA

G. KOBA

LUBIĘ TO! PODRĘCZNIK DO INFORMATYKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA


 

SSP KLASA VIII

PRZEDMIOT

AUTOR PODRECZNIKA

TYTUŁ PODRECZNIKA; WYDAWNICTWO


 

KUPUJĄ RODZICE

RELIGIA

KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ABY NIE USTAĆ W DRODZE – PODRĘCZNIK DLA KLASY 8; WYDAWNICTWO: ŚWIĘTY WOJCIECH


 

ZAPEWNIA

SZKOŁA

JĘZYK POLSKI

J. KOŚCIERZYŃSKA

D. CHMIEL

NOWE SŁOWA NA START! ! PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

HISTORIA

J. KŁACZKOW

A. ŁASZKIEWICZ

WCZORAJ I DZIŚ. ! PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

A.BANDIS

D. SHOTTON

ENGLISH CLASS B1+. PEARSON + ĆWICZENIA

C. BARRACLOUGH

S. GAYNOR

A. TKACZ

REPETYTORIUM OXFORD + ĆWICZENIA

JĘZYK NIEMIECKI

E. REYMONT

A. SIBIGA

KOMPASS TEAM 3. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII. PWN

E. REYMONT

A. SIBIGA

KOMPASS TEAM 2. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII. PWN

MATEMATYKA

M. DOBROWOLSKA

PR. ZBIOROWA

MATEMATYKA 8 Z PLUSEM. ! PODRĘCZNIK DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. GWO

+ ĆWICZENIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

J. JANICKA

A. JANICKI

T. MAĆKOWSKI

DZIŚ I JUTRO. PODRĘCZNIK DO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

J. SŁOMA

ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE. PODRĘCZNIK DO EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

FIZYKA

B. SAGANOWSKA

ŚWIAT FIZYKI. PODRĘCZNIK DO KLASY 8. WSIP

CHEMIA

J. KULAWIK

T. KULAWIK

M. LITWIN

CHEMIA NOWEJ ERY. ! PODRĘCZNIK DO CHEMII DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA + ĆWICZENIA

BIOLOGIA

M. JEFIMOW

PULS ŻYCIA. ! PODRĘCZNIK DO BIOLOGII DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

GEOGRAFIA

R. MALARZ

M. SZUBERT

PLANETA NOWA. PODRĘCZNIK DO GEOGRAFII DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

INFORMATYKA

G. KOBA

LUBIĘ TO! PODRĘCZNIK DO INFORMATYKI DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NOWA ERA

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

P. ALEKSANDRA RUMIŃSKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13:50-15:50

13:00-15:00

13:50-15:50

13:00-15:00

13:00-15:00

 

Data i czas

2021 Copyright Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Pile Rights Reserved

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.